หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC) สาขามนุษยศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC) สาขามนุษยศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ จากศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

ก. การแข่งขันโต้วาที
(Debate Contest)

ทีมจาก ศูนย์กลางนครราชสีมา ประกอบด้วย:

1. นางสาว Zahros Man ศูนย์กลางนครราชสีมา

2. นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน ศูนย์กลางนครราชสีมา

3. นายธีธัช ชาญศิริ ศูนย์กลางนครราชสีมา

ข. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
(Speech Contest)

นางสาวอรอินทร์ แตงเจริญ ศูนย์กลางนครราชสีมา

ค. การแข่งขันอ่านข่าว
(News Reading Contest)

นางสาวปภาวี กิตติรงค์ ศูนย์กลางนครราชสีมา

ง. การแข่งขันร้องเพลง
(Singing Contest)

นางสาวธาราทิพย์ กระแสโสม วิทยาเขตสุรินทร์

Message us